Algemene voorwaarden Amoura

 1. Definities: a. Amoura: Verwijst naar het bedrijf dat gespecialiseerd is in de verhuur en styling van kaarsen voor diverse evenementen.
  b. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Amoura
  c. Overeenkomst: De afspraak tussen Amoura en de Klant voor de levering van kaarsen en aanverwante diensten.

 2. Toepasselijkheid: a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Amoura en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 3. Offertes en Overeenkomsten: a. Alle offertes van Amoura' zijn vrijblijvend en geldig voor de daarin genoemde termijn. b. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de offerte door de Klant.

 4. Tarieven en Betaling: a. De tarieven voor de kaarsenverhuur en aanverwante diensten worden vermeld in de offerte. b. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn na ontvangst van de factuur.

 5. Annulering en Wijzigingen: a. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering kunnen kosten in rekening worden gebracht. b. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door beide partijen.

 6. Aansprakelijkheid: a. Amoura is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of derden tijdens het gebruik van de kaarsen en diensten. b. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de kaarsen volgens de meegeleverde instructies.

 7. Overmacht: a. In geval van overmacht, zoals natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden, is Amoura niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.

 8. Toepasselijk Recht: a. Op alle offertes, overeenkomsten en geschillen tussen Amoura en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. b. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Amoura is gevestigd.

Door akkoord te gaan met een offerte van Amoura, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden